ภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

  • รายการภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหารศธจ. ประจำปี 2566

#
ภาพภารกิจ
รายการข่าว
ผู้บันทึกรายการ
บันทึกเมื่อ
1  ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ นางขนิษฐา เครือจักร์ 3 เมษายน 2566
2  พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ และพิธีปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ฯ นางขนิษฐา เครือจักร์ 3 เมษายน 2566
3  เสริมสร้างทักษะด้านสุขภาวะทางเพศและสุขภาพจิตให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 24 มีนาคม 2566
4  สืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้าน งาน บ ว ร ฮอมปอยผญ๋า เมืองโยนกนาคพันธุ์ ครั้งที่ 3 นางขนิษฐา เครือจักร์ 24 มีนาคม 2566
5  ผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดเชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 23 มีนาคม 2566
6  การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ทวิศึกษา ด้วยกระบวนการนิเทศแบบสร้างกระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคต นางขนิษฐา เครือจักร์ 23 มีนาคม 2566
7  ประชุม อ.ก.ค.ศ.เชียงราย เขต 1 ครั้งที่ 2 นางขนิษฐา เครือจักร์ 21 มีนาคม 2566
8  พบปะหารือ สภากาแฟ หัวหน้าส่วนราชการ นางขนิษฐา เครือจักร์ 21 มีนาคม 2566
9  ประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัด นางขนิษฐา เครือจักร์ 20 มีนาคม 2566
10  " KING POWER THAI POWER พลังคนไทย" นางขนิษฐา เครือจักร์ 16 มีนาคม 2566
11  อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษ นางขนิษฐา เครือจักร์ 8 มีนาคม 2566
12  การแข่งขันกิจกรรมเมืองกีฬา(Sports City) นางขนิษฐา เครือจักร์ 8 มีนาคม 2566
13  ปลัด ศธ.ติดตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวง ปีงบประมาณ 2566 และการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ ผ่านกลไก กศจ." นางขนิษฐา เครือจักร์ 3 มีนาคม 2566
14  มอบเกียรติบัตรผ่านหลักสูตรกิจกรรม นางขนิษฐา เครือจักร์ 1 มีนาคม 2566
15  ศธจ.เชียงราย จัดโครงการ สร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา "ใต้ร่มพระบารมี จักรีวงศ์" นางขนิษฐา เครือจักร์ 1 มีนาคม 2566
16  ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างการรับรู้ทิศทางการพัฒนาประเทศด้านการศึกษา ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 พ.ศ.2566-2570 และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 พ นางขนิษฐา เครือจักร์ 22 กุมภาพันธ์ 2566
17  ประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารยุทธศาสตร์ชาติ สู่การปฏิบัติในภูมิภาค การทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 นางขนิษฐา เครือจักร์ 22 กุมภาพันธ์ 2566
18  "เตรียมพร้อมการดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565" นางขนิษฐา เครือจักร์ 22 กุมภาพันธ์ 2566
19  ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบปริญญาบัตร นางขนิษฐา เครือจักร์ 7 กุมภาพันธ์ 2566
20  สื่อสารสร้างสรรค์ รัฐ-ประชาชน รายการ NBT North รวมใจ คนไทยไม่ทิ้ง กัน นางขนิษฐา เครือจักร์ 3 กุมภาพันธ์ 2566
21  ตรวจ​สอบ​การดำเนิน​งานโครงการ​สนับสนุน​ค่าใช้จ่าย​การจัด​การศึกษา นางขนิษฐา เครือจักร์ 3 กุมภาพันธ์ 2566
22  ตรวจสอบการดำเนินงาน นางขนิษฐา เครือจักร์ 31 มกราคม 2566
23  เชียงรายวิทยาคม ชิวรางวัลชนะเลิศวงสตริงคอมโบ งานพ่อขุนฯ ปี 2566 นางขนิษฐา เครือจักร์ 30 มกราคม 2566
24  เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการพัฒนาจังหวัดเชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 27 มกราคม 2566
25  พิธีสวนสนามยุวกาชาด ปี 2566 นางขนิษฐา เครือจักร์ 27 มกราคม 2566
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th