คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

ลำดับชื่อ-สกุลหน่วยงานตำแหน่ง
1.นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายประธานกรรมการ
2.นายกวิน เสือสกุลรองปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16รองประธานกรรมการ
3.นายสุรพล วงศ์หวันผู้แทน กรมส่งเสริมการเรียนรู้กรรมการ
4.ดร.ศรากร บุญปถัมภ์ผู้แทน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากรรมการ
5.นายจรัญ แจ้งมณีผู้แทน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการ
6.นางสุปราณี นฤนาทนโรดมผู้แทน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรรมการ
7.นางมนต์ณภัครณ์ ธีร์ตระกูลผู้แทน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกรรมการ
8.ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสงผู้แทน สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกรรมการ
9.นายพัฒนา สิทธิสมบัติผู้แทนองค์กรภาคเอกชนกรรมการ
10.-ผู้แทนองค์กรวิชาชีพกรรมการ
11.นางสาวสายสวาท วิชัยผู้แทนองค์กรภาคประชาชนกรรมการ
12.-ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
13.นายสรธร สันทัดผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
14.นายสวัสดิ์ แถวถาทำผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
15.นางฐิติมา เร่งประเสริฐศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายกรรมการและเลขานุการ
16.นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียงรองศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายผู้ช่วยเลขานุการ
17.นางเกษณี สีไพรผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ศธจ.เชียงายผู้ช่วยเลขานุการ
18.--ผู้ช่วยเลขานุการ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th