• [6/8/2564] เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564
 • [30/7/2564] เชิญร่วมงาน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 • [30/7/2564] เชิญสมัครรับการคัดเลือก ศิษย์เก่าดีเด่น
 • [16/7/2564] เชิญเข้ารับการอบรมฯ หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 21
 • [16/7/2564] เชิญร่วมลงนามถวายพระพร
 • [13/7/2564] ชะลอการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
 • [12/7/2564] ชะลอการดำเนินการสอบแข่งขันฯ
 • [8/7/2564] เชิญชวนร่วมกิจกรรมงดดื่มสุรา "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2546
 • [8/7/2564] เชิญชวนร่วมประกวดสื่อนวัตกรรมฯ
 • [8/7/2564] เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2564

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

 • [19/10/2563] รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกดป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหว...
 • [22/1/2562] ประกาศ เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน...
 • [22/1/2562] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ...
 • [8/1/2562] สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน...
 • [27/12/2561] ประกาศ กศจ.เชียงราย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึ...
 • [4/4/2561] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการการคัดเลือกเป็นผู้ปฎิบัติงานลูกเสือ (นักจัดการทั่วไป)...
 • [17/11/2560] เพิ่มเติมประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับงราชการเป็นข้าราชการครูฯ...
 • [15/11/2560] การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู...
 • [18/9/2560] รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...
 • [18/9/2560] มาตรการในการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)...

ดูทั้งหมด


#ชื่นชมและยินดี......

รายละเอียด

สรุปโครงการ...

รายละเอียด

"ประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดเชียงรา...

รายละเอียด

ซักซ้อมความเข้าใจ อบรม ครู ก...

รายละเอียด

Innovation For Thai Education"...

รายละเอียด

"ลดความขัดแย้ง ด้วยแนวทางสันติวิธี"...

รายละเอียด

ลดความขัดแย้ง ด้วยแนวทางสันติวิธี...

รายละเอียด

การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการป้องกันและแก้ไขปั...

รายละเอียด

การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการป้องกันและแก้ไขปั...

รายละเอียด

16/8/2564 "สร้างสันติ ลดความขัดแย้ง" ...

รายละเอียด

เยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจอนามัยเจริญพันธ์ ยับยั้งการตั้...

รายละเอียด


หนังสือแจ้งเวียนจาก สป. ศธ.

ประกาศ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) สำหรับสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (21 ก.ย. 2564)
ประกาศ รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น “คนดีศักดิ์ศรีแห่ง สป.” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (20 ก.ย. 2564)
ประกาศกรรมการ พ.ส.ธ. ประจำงวดที่ 7/2564 (20 ส.ค. 64)
ประกาศ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการและตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (4 ส.ค. 2564)
ประกาศ รายชื่อผลงาน ฯ ของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ของ ศธจ.สป. (4 ส.ค. 2564)

ข่าวประชาสัมพันธ์ สป. ศธ.

เชิญร่วมกิจกรรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เครดแบงก์
แนวทางปฏิบัติในการแจ้งมติคณะรัฐมนตรีทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(E-mail)ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ขอประชาสัมพันธ์การลงทะเบียน และการใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน EDUtech Thailand 2021 และรับฟังการบรรยายจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ในหัวข้อ “เทคโนโลยีและทักษะในศตวรรษที่ 21”
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาวิชาการโครงการ Privacy&Security Summit 2021(Online Conference)

คำสั่งมอบอำนาจ

ประกาศราชกิจจานุเบกษา ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งตั้งรัฐมนตรี (24 มี.ค. 2564)
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 2798/2563 เรื่อง แต่งตั้งรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ (15 ม.ค. 2564)
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. 1064/2563 เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ (15 ม.ค. 2564)
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 1065/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทำหน้าที่ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงระดับกระทรวง (MCIO) ประจำกระทรวงศึกษาธิการ (11 ม.ค. 2564)
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 848/2563 เรื่อง แต่งตั้งรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ (30 ต.ค. 2563)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ