ข้อมูลทั่วไปของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย กับการปฏิรูปการศึกษา

      สืบเนื่องหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้สั่งให้มีสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 เรื่องการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 ทำหน้าที่ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัด โดยการอำนวยการ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้นๆ และให้มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

 1. กำหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่างๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาด้านอื่นๆ ในพื้นที่รับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นที่
 2. สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การวิจัยพัฒนา
 3. กำกับดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
 4. สนับสนุนการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ
 5. ประสานการบริหารงานระหว่างราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดการพัฒนาอย่างบูรณาการในระดับพื้นที่ของหลายจังหวัด โดยยึดการมีส่วนร่วมและประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก
 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

วิสัยทัศน์

      สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายเป็นองค์กรการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดแบบบูรณาการโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน เพื่อขยายโอกาส สร้างความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษา ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษารองรับความเปลี่ยนแปลง ที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัด และก้าวสู่ความเป็นสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย

พันธกิจ

 1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนในจังหวัดอย่างทั่วถึง เสมอภาค และมีคุณภาพ
 2. เสริมสร้างคุณภาพ มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภทในจังหวัด สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดและก้าวสู่ความเป็นสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย
 3. พัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิตแก่ผู้เรียนทุกระดับ ทุกประเภท ในจังหวัดเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และสามารถปรับตัวทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก
 4. เสริมสร้าง พัฒนา และดำเนินการตามระบบกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงาน สถานศึกษาในจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ
 5. บูรณาการความร่วมมือในการบริหาร จัดการศึกษาของทุกหน่วยงาน สถานศึกษาในจังหวัดเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล

หน้าที่และอำนาจ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

 1. รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. อกศจ. คณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา คณะอนุกรรมการและคณะทํางาน รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอํานาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย
 2. จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการ
 3. สั่งการ กํากับ ดูแล เร่งรัด ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
 4. จัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเพื่อคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ
 6. ดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 7. ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนวการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท รวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
 8. ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
 9. ส่งเสริมและประสานงานการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และการกีฬาเพื่อการศึกษา
 10. ส่งเสริม สนับสนุน และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาเอกชน
 11. ปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการหรือตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจําทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานตาง่ ๆ ในจังหวัด

ประเด็นยุทธศาสตร์

 • ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
 • ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา
 • ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา

เป้าประสงค์

 1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 2. ประชากรทุกช่วงวัยทั้งในเขตพื้นที่ปกติ และในเขตพื้นที่พิเศษ ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ ตามความจำเป็นต้องการอย่างมีคุณภาพ
 3. ผู้เรียนที่จบการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละประเภทสถานศึกษา สามารถศึกษาต่อและหรือประกอบอาชีพตามความต้องการ
 4. หน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษาผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ และนำผลงานวิจัยไปยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและหรือนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
 5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ตามความต้องการอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตเต็มศักยภาพของบุคคล
 6. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านภาษาที่มีคุณภาพเป็นไปตามเป้าหมาย เต็มศักยภาพของบุคคล
 7. ผู้เรียนได้รับการพัฒนามีสมรรถนะตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย และตรงกับความต้องการกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS)
 8. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต คุณภาพชีวิต สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณีล้านนา ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 9. ผู้เรียนนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นหลักการในการดำรงชีวิตในสังคม
 10. สถาบันครอบครัว มีความเข้มแข็งและยั่งยืน อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
 11. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย มีทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
 12. ภาคีเครือข่าย ชุมชนมีส่วนร่วมการจัดการศึกษา
 13. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายมีระบบกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของทุกหน่วยงาน

สรุปแผนงานโครงการและงบประมาณในแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2562(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการเทียบเท่าผลผลิต/กองทุน
จำนวนโครงการ
งบประมาณ(บาท)
งบประมาณรวม(บาท)
รวมขอจัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ.2562 ทั้งสิ้น 99,514,800
1.แผนงานบุคลากรภาครัฐ 40,077,300
   1.1 งบบุคลากร 36,826,500
   1.2 งบดำเนินงาน 3,250,800
2.แผนงานพื้นฐาน 50,763,000
   2.1 งบบริหารจัดการสำนักงาน 5,000,000
        2.1.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 4,000,000
        2.1.2 ค่าสาธารณูปโภค 1,000,000
   2.2 งบลงทุน 15,457,200
        2.2.1 ค่าครุภัณฑ์ 11,957,200
        2.2.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 3,500,000
   2.3 โครงการสนองยุทธศาสตร์ 53 30,305,800
        2.3.1 โครงการสนองยุทธศาสตร์ที่ 1 5 480,300
        2.3.2 โครงการสนองยุทธศาสตร์ที่ 2 12 5,917,800
        2.3.3 โครงการสนองยุทธศาสตร์ที่ 3 5 7,157,000
        2.3.4 โครงการสนองยุทธศาสตร์ที่ 4 8 6,939,000
        2.3.5 โครงการสนองยุทธศาสตร์ที่ 5 7 2,909,900
        2.3.6 โครงการสนองยุทธศาสตร์ที่ 6 16 6,901,800
3.แผนงานบูรณาการ 3 8,674,500
   บ.1 การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ 1 2,500,000
   บ.10 การวิจัยและนวัตกรรม 1 1,100,000
   บ.17 การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และชุมชมเข้มแข็ง 1 5,074,500

ความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนด้านการจัดการศึกษาของจังหวัดเชียงราย

     ประชาชนจังหวัดเชียงรายต้องการเห็นการจัดการศึกษาที่มีการประสานความร่วมมือกันระหว่างสถานศึกษา กับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อให้มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ และรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญา เพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ โดยพัฒนาคุณภาพคนในทุกมิติอย่างสมดุล ทั้งจิตใจ ร่างกาย ความรู้ และทักษะความสามารถ เพื่อให้เพียบพร้อมทั้งด้านคุณธรรม และความรู้ ซึ่งจะนำไปสู่การคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล รอบคอบและระมัดระวัง ทำให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ดำเนินชีวิตอย่างมีจริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต อดทน ขยันหมั่นเพียร ดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นและสังคมที่สงบสันติสุข ขณะเดียวกันก็เป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ มีเสถียรภาพและเป็นธรรม รวมทั้งการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นฐานการดำรงชีวิตและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน นำไปสู่สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ