ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหารศธจ. ประจำปี 

#
ภาพภารกิจ
รายการข่าว
ผู้บันทึกรายการ
บันทึกเมื่อ
1  สภากาแฟจังหวัดเชียงราย น.ส.ปาลิตา ชำนาญกิจ 29 พฤศจิกายน 2566
2  การประชุม อ.ก.ค.ศ. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 14/2566 น.ส.ปาลิตา ชำนาญกิจ 29 พฤศจิกายน 2566
3  การประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 11/2566 น.ส.ปาลิตา ชำนาญกิจ 29 พฤศจิกายน 2566
4  การประชุมการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา ของ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ น.ส.ปาลิตา ชำนาญกิจ 24 พฤศจิกายน 2566
5   การประชุมคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 น.ส.ปาลิตา ชำนาญกิจ 21 พฤศจิกายน 2566
6  การนิเทศ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงราย น.ส.พัชนี ทองคำ 16 พฤศจิกายน 2566
7  การตรวจเยี่ยมโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงราย น.ส.พัชนี ทองคำ 15 พฤศจิกายน 2566
8  การขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ น.ส.ปาลิตา ชำนาญกิจ 8 พฤศจิกายน 2566
9  กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว น.ส.ปาลิตา ชำนาญกิจ 23 ตุลาคม 2566
10  การประชุม อ.ก.ค.ศ สป.ศธ. ครั้งที่ 12/2566 น.ส.ปาลิตา ชำนาญกิจ 20 ตุลาคม 2566
11  การสร้างเสริมสุขภาวะตามแนวทางพัฒนาทั้งระบบ นางวรุณี แก้วสุข 12 ตุลาคม 2566
12  แสดงความยินดีและต้อนรับ ผอ.สพม.เชียงราย น.ส.ปาลิตา ชำนาญกิจ 9 ตุลาคม 2566
13  เสริมทักษะสมอง Executive Functions (EF) จังหวัดเชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 9 ตุลาคม 2566
14  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาค น.ส.กัลยา ปินตาบูรณ์ 14 กันยายน 2566
15  ประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการและให้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลและการพัฒนาะบบการให้บริการสำนักงานดิจิทัล น.ส.กัลยา ปินตาบูรณ์ 14 กันยายน 2566
16  การจัดการข้อมูลเพื่อพัฒนาการจัดทำรายงานด้านเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเชียงราย น.ส.กัลยา ปินตาบูรณ์ 14 กันยายน 2566
17  ประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2566-2570 ของกระทรวงศึกษาธิการ น.ส.กัลยา ปินตาบูรณ์ 14 กันยายน 2566
18  การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2566 - 2570 ฉบับทบทวน และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 และเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี ของจังห น.ส.กัลยา ปินตาบูรณ์ 14 กันยายน 2566
19  ประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครการ (สัมมนา ครั้งที่ 2) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 120 ช่วง ต.แม่นาเรือ - ต.วังเหนือ น.ส.กัลยา ปินตาบูรณ์ 14 กันยายน 2566
20  ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านการศึกษาและทบทวน ปรับปรุงแผนที่นำทาง (SDG4 Road map) น.ส.กัลยา ปินตาบูรณ์ 14 กันยายน 2566
21  การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร ครูรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง และหลักสูตรครูไทยยุคใหม่ เข้าใจการเงิน น.ส.ปาลิตา ชำนาญกิจ 7 กันยายน 2566
22  การประชุมพัฒนา ทบทวน และปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน น.ส.พัชนี ทองคำ 6 กันยายน 2566
23  การประชุมสรุปผลการตรวจติดตามโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงราย น.ส.พัชนี ทองคำ 29 สิงหาคม 2566
24  การประชุมเตรียมความพร้อมวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ประจำปี พ.ศ. 2567 น.ส.พัชนี ทองคำ 28 สิงหาคม 2566
25  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจ การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา และแผนปฏิบัติการ น.ส.กัลยา ปินตาบูรณ์ 28 สิงหาคม 2566
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ