ภาพข่าวภารกิจสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

วันที่ 25 มีนาคม 2567 กลุ่มบริหารงานบุคล ได้ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ในหัวข้อ "สมรรถนะในการปฏิบัติงานด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์" "การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้มีแรงจูงใจและเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาตนเองและองค์กร" "จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย" และ "ดิจิทัลสำหรับข้าราชการภาครัฐ" โดยมีบุคลากรเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น จำนวน 43 คน ณ โรงแรมไดมอนด์ปาร์คอินน์ เชียงราย รีสอร์ท อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : น.ส.ปาลิตา ชำนาญกิจ


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th