ภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหารศธจ. ประจำปี 

#
ภาพภารกิจ
รายการข่าว
ผู้บันทึกรายการ
บันทึกเมื่อ
1   นางขนิษฐา เครือจักร์ 10 กันยายน 2564
2   #ชื่นชมและยินดี... นางขนิษฐา เครือจักร์ 9 กันยายน 2564
3  สรุปโครงการ นางขนิษฐา เครือจักร์ 9 กันยายน 2564
4   "ประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดเชียงราย" นางขนิษฐา เครือจักร์ 9 กันยายน 2564
5  ซักซ้อมความเข้าใจ อบรม ครู ก นางขนิษฐา เครือจักร์ 9 กันยายน 2564
6  Innovation For Thai Education" นางขนิษฐา เครือจักร์ 23 สิงหาคม 2564
7  16-18/8/2564 "ประชุม ครู ก.รับรู้+มีส่วนร่วม ป้องกันฯ ยาเสพติด" นางขนิษฐา เครือจักร์ 20 สิงหาคม 2564
8  18/8/2564 "สร้างการรับรู้ สร้างการมีส่วนร่วม" นางขนิษฐา เครือจักร์ 20 สิงหาคม 2564
9  ช่วยเหลือเยียวยา นางขนิษฐา เครือจักร์ 11 สิงหาคม 2564
10  "ท่านมาเราดีใจ" นางขนิษฐา เครือจักร์ 9 สิงหาคม 2564
11  "ปลอดภัยจากสื่อออนไลน์ในเด็กและเยาวชน" นางขนิษฐา เครือจักร์ 12 กรกฎาคม 2564
12  ตรวจราชการ นางขนิษฐา เครือจักร์ 6 กรกฎาคม 2564
13  ตรวจราชการ... นางขนิษฐา เครือจักร์ 6 กรกฎาคม 2564
14  ตรวจคุณสมบัติ นางขนิษฐา เครือจักร์ 29 มิถุนายน 2564
15  เชียงรายสะอาด ปลอดภัย น่ายล นางขนิษฐา เครือจักร์ 29 มิถุนายน 2564
16  ถวายพานพุ่ม และถวายราชสักการะ นางขนิษฐา เครือจักร์ 8 เมษายน 2564
17  #ศธจ.เชียงราย อบรม "ลูกเสือ 4 ท่อน" ชู การสร้างผู้กำกับลูกเสือ ช่วยยกระดับคุณภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา นางขนิษฐา เครือจักร์ 8 เมษายน 2564
18   "รอง ศธจ.พร้อมคณะ ตรวจความพร้อมเพื่อขยายชั้นเรียน" นางขนิษฐา เครือจักร์ 5 เมษายน 2564
19  "นำเสนอโครงร่างกรอบหลักสูตรฯ เมืองเชียงราย" นางขนิษฐา เครือจักร์ 5 เมษายน 2564
20  ."ชื่นชม/ยินดี"... นางขนิษฐา เครือจักร์ 5 เมษายน 2564
21  "ศธจ.เชียงราย ระดมความคิดเห็นจัดกิจกรรมการเรียนฯ ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์" นางขนิษฐา เครือจักร์ 29 มีนาคม 2564
22  การคัดเลือกคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนนอกระบบระดับจังหวัดเชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 29 มีนาคม 2564
23  ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นางขนิษฐา เครือจักร์ 24 มีนาคม 2564
24   "อาชีวศึกษาภาคเหนือ จัดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย" นางขนิษฐา เครือจักร์ 19 มีนาคม 2564
25  18/03/2564 "ศธจ.เชียงราย มอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมวิทยากรยุวกาชาด" นางขนิษฐา เครือจักร์ 19 มีนาคม 2564
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ