ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

"ศธจ.เชียงราย ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา จังหวัดเชียงราย"

"ศธจ.เชียงราย ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา จังหวัดเชียงราย" นางฐิติมา เร่งประเสริฐ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2567 วัตถุประสงค์เพื่อให้คณะทำงานได้ขับเคลื่อน ผลักดัน ส่งเสริม สนับสนุน ประสาน กำกับและติดตามการนำหลักสูตรฯ ไปใช้ของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และร่วมพิจารณา แนวทางการนำหลักสูตรฯ ไปใช้ โดยการเปิดรายวิชาเพิ่มเติมในปีการศึกษา 2567 และการลงพื้นที่ติดตามผลการนำหลักสูตรฯ ไปใช้ในระดับโรงเรียนพื้นที่จังหวัดเชียงราย ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยคณะกรรมการ/ผู้แทนคณะทำงานขับเคลื่อนหลักสูตรต่านทุจริตศึกษา (ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดเชียงราย) โดยมี ป.ป.ช.ประจำจังหวัดเชียงราย ทำหน้าที่เลขานุการคณะฯ ทำงาน ณ ห้องประชุมอนุสรณ์ สกร.เชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th