ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

การคัดเลือกการนำเสนอผลผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับปฐมวัย

วันที่ 14 มิถุนายน 25617 นางฐิติมา เร่งประเสริฐ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายทศพร จันทร์เนตร รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรม การคัดเลือกการนำเสนอผลผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ระดับปฐมวัย รอบคัดเลือกตัวแทนระดับจังหวัด ณ โรงแรมโพธิ์วดล รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงรายภายใต้โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ปีงบประมาณ 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้มีศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาและการวิจัยกระบวนการ จัดการเรียนรู้ในระดับจังหวัดเชียงราย ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา นวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาระดับ ปฐมวัย และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย รวมถึงเพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย และเผยแพร่นวัตกรรมนวัตกรรมการบริหารจัด การศึกษาระดับปฐมวัย และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย ตลอดรวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย ในจังหวัดเชียงราย โดยมีผู้เข้ารับการคัดเลือกผลงาน แยกเป็น 1. ด้านบริหารจัดการการศึกษาระดับปฐมวัย (สำหรับผู้บริหาร) 2. ด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัย (สำหรับครูผู้สอน) 3. ด้านนวัตกรรมการนิเทศการศึกษาระดับปฐมวัย (สำหรับศึกษานิเทศ)

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th