ระเบียบ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

  • รายการระเบียบ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง ประจำปี

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) - พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน 28 กันยายน 2560
2  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2559 - พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน 28 กันยายน 2560
3  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2559 - พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน 28 กันยายน 2560
4  แผนพัฒนาการศึกษาของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) - พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน 28 กันยายน 2560
5  คู่มือและแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร หรือไม่มีสัญชาติไทย - พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน 28 กันยายน 2560
6  แนวนโยบายในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2559 - พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน 28 กันยายน 2560
7  คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย - พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน 28 กันยายน 2560
8  นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) - พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน 28 กันยายน 2560
9  คู่มือบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ กศจ. - พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน 28 กันยายน 2560
10  การกำหนดชื่อย่อรหัสพยัญชนะและเลขประจำส่วนราชการ - พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน 28 กันยายน 2560
11  คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2559 เรื่อง การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ - พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน 28 กันยายน 2560
12  คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 11/2559 เรื่อง การบริหารราชการของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค - พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน 28 กันยายน 2560
13  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ - พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน 28 กันยายน 2560
14  คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.389/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค - พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน 28 กันยายน 2560
15  คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.390/2559 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค - พันจ่าตรีฉลอง อ่อนนวน 28 กันยายน 2560
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th