ระเบียบ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

  • รายการระเบียบ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง ประจำปี

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  หนังสือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0211.1-26666 - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 24 มกราคม 2567
2  กฎกระทรวงการชำระค่าปรับเป็นพินัยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566 - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 24 มกราคม 2567
3  กฎกระทรวงการแสวงหาข้อเท็จจริง - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 24 มกราคม 2567
4  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยระเบียบปฏิบัติในการปรับเป็นพินัย - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 24 มกราคม 2567
5  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัย - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 24 มกราคม 2567
6  พระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ. 2565 - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 24 มกราคม 2567
7  ว8-2566 แนวปฏิบัติการดำเนินการทางวินัยฯ ช่วงเปลี่ยนผ่าน - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 11 ตุลาคม 2566
8  ระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2566 - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 11 ตุลาคม 2566
9  ว17-2566 แนวทางการลงโทษวินัย - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 11 ตุลาคม 2566
10  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยปีการศึกษา การเปิดและปิดสถานศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘ - น.ส.มนทิรา ฟูธรรม 18 กรกฎาคม 2566
11  กฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมสําหรับการประกอบกิจการโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๓ - น.ส.มนทิรา ฟูธรรม 18 กรกฎาคม 2566
12  กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ การกําหนดรายการและการขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง และการกําหนดขนาดที่ดินที่ใช้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. ๒๕๕๕ - น.ส.มนทิรา ฟูธรรม 18 กรกฎาคม 2566
13  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม - น.ส.มนทิรา ฟูธรรม 18 กรกฎาคม 2566
14  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม - น.ส.มนทิรา ฟูธรรม 18 กรกฎาคม 2566
15  กฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนในระบบ ฉบับที่ ๒ - น.ส.มนทิรา ฟูธรรม 10 กรกฎาคม 2566
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th