ระเบียบ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

  • รายการระเบียบ กฏหมายที่เกี่ยวข้อง ประจำปี

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  กฎกระทรวงขอรับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ - น.ส.มนทิรา ฟูธรรม 10 กรกฎาคม 2566
2  พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551 - น.ส.มนทิรา ฟูธรรม 10 กรกฎาคม 2566
3  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - นางสาวเพ็ชรสี วรรณรถ 10 กรกฎาคม 2566
4  ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน พ.ศ. 2565 - - นางณิชานันท์ ผิวมณี 6 กรกฎาคม 2566
5  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564 - น.ส.วิภาพร คำหล้าทราย 6 กรกฎาคม 2566
6  พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 - นางสาวอรพิน หมูจีนะ 4 กรกฎาคม 2566
7  ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา นางสาวอรพิน หมูจีนะ 4 กรกฎาคม 2566
8  พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 3 กรกฎาคม 2566
9  พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 20 มิถุนายน 2566
10  คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่องการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 20 มิถุนายน 2566
11  พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 20 มิถุนายน 2566
12  พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 20 มิถุนายน 2566
13  พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 20 มิถุนายน 2566
14  พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 20 มิถุนายน 2566
15  ประกาศ ศธ. เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ - นางเกษณี สีไพร 12 กรกฎาคม 2565
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th