คู่มือ

  • รายการคู่มือ ประจำปี

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  คู่มือกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 3 กรกฎาคม 2566
2  คู่มือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด กลุ่มบริหารงานบุคคล สป.ศธ. - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 20 มิถุนายน 2566
3  คู่มือการบริหารงานบุคคล ของ ศธจ. สำนักงาน ก.ค.ศ. กระทรวงศึกษาธิการ - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 20 มิถุนายน 2566
4  คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล - นางสาวพรรณาพัชร ฐากุลสิริโชติ 20 มิถุนายน 2566
5  มาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่าย - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 7 กุมภาพันธ์ 2566
6  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2566 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 23 พฤศจิกายน 2565
7  คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ - นางเกษณี สีไพร 11 กรกฎาคม 2565
8  แนวปฏิบัติ การจัดตั้งหมู่ยุวกาชาดสถานศึกษา (ส่วนภูมิภาค) และแต่งตั้งคณะกรรมการยุวกาชาดสถานศึกษา - นางเกษณี สีไพร 11 กรกฎาคม 2565
9  มาตรฐานการปฏิบัติงานบุคลากรของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย - นางเกษณี สีไพร 11 กรกฎาคม 2565
10  คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมเอกชน - นางเกษณี สีไพร 11 กรกฎาคม 2565
11  คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ - นางเกษณี สีไพร 11 กรกฎาคม 2565
12  คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน - นางเกษณี สีไพร 11 กรกฎาคม 2565
13  คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มนโยบายและแผน - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 1 เมษายน 2565
14  มาตรฐานการปฏิบัติงาน - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 29 มิถุนายน 2563
15  คู่มือการดำเนิงานเลขานุการ กศจ.2561 นายไกรพงษ์ จินดาคำ 19 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th