คู่มือ

  • รายการคู่มือ ประจำปี

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล - น.ส.ปาลิตา ชำนาญกิจ 27 มิถุนายน 2567
2  คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย - น.ส.ปาลิตา ชำนาญกิจ 27 มิถุนายน 2567
3  คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน - น.ส.พัชนี ทองคำ 26 มิถุนายน 2567
4  คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาการศึกษา - นางรัชดา รักษาศิลป์ 19 มิถุนายน 2567
5  คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ - นางเกษณี สีไพร 12 มิถุนายน 2567
6  คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย - นางสาวทิฆัมพร สุวรรณทา 12 มิถุนายน 2567
7  คู่มือบริการ การขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนในระบบ - น.ส.พัชนี ทองคำ 10 มิถุนายน 2567
8  คู่มือบริการ การเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา - น.ส.พัชนี ทองคำ 10 มิถุนายน 2567
9  คู่มือบริการ การจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ - น.ส.พัชนี ทองคำ 10 มิถุนายน 2567
10  คู่มือบริการ การเบิกค่าการศึกษาบุตร - น.ส.พัชนี ทองคำ 10 มิถุนายน 2567
11  คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน - น.ส.ปวีณ์สุชาดา แสงคำ 5 มิถุนายน 2567
12  คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตาม พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 24 มกราคม 2567
13  คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาการศึกษา - น.ส.ศิรินทิพย์ วงค์ใจ 19 กรกฎาคม 2566
14  คู่มือการขอรับการตรวจลงตราหนังสือเดินทางของครูชาวต่างประเทศ การเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราและการต่ออายุการพำนักอยู่ในประเทศไทยของครูชาวต่างประเทศ - น.ส.มนทิรา ฟูธรรม 19 กรกฎาคม 2566
15  คู่มือบริการ การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล - น.ส.พัชนี ทองคำ 16 กรกฎาคม 2566
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th