การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการการเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะ ประจำปี 2566

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 - นางสาวธัญชญากาญจน์ กันทะวงค์ 4 ตุลาคม 2566
2  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 - นางสาวธัญชญากาญจน์ กันทะวงค์ 4 กันยายน 2566
3  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2566 - นางสาวธัญชญากาญจน์ กันทะวงค์ 6 กรกฎาคม 2566
4  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 - นางสาวธัญชญากาญจน์ กันทะวงค์ 6 กรกฎาคม 2566
5  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 - นางสาวธัญชญากาญจน์ กันทะวงค์ 8 มิถุนายน 2566
6  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2566 - นางสาวธัญชญากาญจน์ กันทะวงค์ 8 มิถุนายน 2566
7  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 - นางสาวธัญชญากาญจน์ กันทะวงค์ 7 มีนาคม 2566
8  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2566 - นางสาวธัญชญากาญจน์ กันทะวงค์ 7 กุมภาพันธ์ 2566
9  รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 - นางสาวธัญชญากาญจน์ กันทะวงค์ 17 มกราคม 2566
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th