ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

"การสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567"

นางฐิติมา เร่งประเสริฐ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรมโครง "การสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567" ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านเมืองรวง ต.ริมกรณ์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดยได้รับความร่วมมือจาก สพป. เชียงราย เขต 1,3, 4, สพม.เชียงราย, สกร.เชียงราย โรงเรียนเอกชนในระบบ รวม 15 แห่ง จำนวนนักเรียน 135 คน ครูผู้ดูแล 15 คน สืบเนื่องจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายดำเนินการจัดโครงการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้ประชาสัมพันธ์โครงการฯ เขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่ และหน่วยงานทางการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ โดยแบ่งการจัดกิจกรรมฯ เป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ดำเนินการจัดในวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้ และมีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และบ้านเมืองรวมทั้งพระราชกรณียกิจของบูรพกษัตริย์ไทย และพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประซาชนคนไทย และส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และสามารถน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ มีโอกาสทำหน้าที่เป็นพลเมืองดี มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง และมีคุณธรรมจริยธรรม ส่งผลให้เกิดการพัฒนาสังคมและประทศอย่างยั่งยืนตามบริบทในพื้นที่ตนเอง รวมถึงส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงนวัตวิถีของท้องถิ่นและชุมชน มีจิตสำนึกรักและภูมิใจในท้องถิ่นและชุมชนของตนเอง

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th