ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ศธภ.16 นำนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา กลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติสื่อสารยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ ในภูมิภาคทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในการนี้ นางฐิติมา เร่งประเสริฐ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา แพร่ น่าน ผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษา ผู้แทนหน่วยงานอื่่นที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 เข้าร่วมประชุมออนไซต์ 70 คน และประชุมผ่านระบบออนไลน์ รวมทั้งสิ้น 160 คน ณ โรงแรมไดมอนด์ปาร์ค อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณาถึงความสำคัญของการพัฒนาเชิงพื้นที่ ได้กำหนดกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ทิศทางการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค นโยบาย ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด รวมทั้งการพัฒนาด้านอื่นๆ ในพื้นที่รับผิดชอบตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชนในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ ระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด มีกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาที่ความเชื่อมโยง สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด แบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานอื่นภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 16 โอกาสนี้ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เพื่อให้ขวัญกำลังใจรวมถึงสอบถามถึงข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะได้นำเรียนผู้บริหารระดับสูงต่อไป

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th