ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ศธจ.เชียงราย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายวัลลภ ไม้จำปาศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย และบรรยายพิเศษ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จำนวน 49 คน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ได้แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด พ.ศ. 2566-2567 (ฉบับทบทวน พ.ศ.2567) ที่มีการกำหนดทิศทาง เป้าหมาย ระยะเวลาที่ชัดเจน มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบาย รัฐบาลและแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย โดยมี นายทศพร จันทร์เนต, นายอภิวัฒน์ดันศรีเวียง รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นวิทยากรให้ความรู้ แก่ผู้เข้ารับการอบรม ณโรงแรม ไดมอนด์ปาร์ค อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th