ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

โครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566

โครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566 วันที่ 25 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นางสุรินทร์ รุดเครือ ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา นายอนุรักษ์ พรมเลข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาการ ผอ.กลุ่มลูกเสือยุวกาชาด และกิจการนักเรียน พร้อมคณะร่วมโครงการยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566 ณ โรงเรียนบ้านอนุบาลดงมหาวัน ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โดยมี นายบดินทร์ เทียมภักดี นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางขนิษฐา เทียมภักดี นายยกกิ่งกาชาด อำเภอเวียงเชียงรุ้ง พร้อมด้วยผู้นำชุมชนและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ รวม 350 คน สืบเนื่องจาก สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติให้สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกยุวกาชาดมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยเหลือสังคม มีโอกาสปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีความเสียสละ ช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนแก่สมาชิกยุวกาชาด และบุคคลทั่วไป และใช้เวลาให้เกิดดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมทั้งนี้ กิจกรรมยุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มอบสิ่งของให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ ในเขตอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมมอบสิ่งของให้แก่นักเรียนในเขตตำบลดงมหาวันจำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน โรงเรียนบ้านร่องหวาย และโรงเรียนบ้านปงเคียนมอบสิ่งของให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุในเขตตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย จำนวน 12 ราย และการกิจกรรมฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับกาชาดและยุวกาดให้แก่สมาชิกยุวกาชาด โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากโรงเรียนอนุบาลดงมหาวัน โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) โรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนา (นพค.อุปถัมภ์) โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1 และโรงเรียนพญาเม็งราย รวมทั้งสิ้นประมาณ 350 คน และการกิจกรรมฐานการเรียนรู้เกี่ยวกับกาชาดและยุวกาดให้แก่สมาชิกยุวกาชาด การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนประมาณสนับสนุนจากสำนักการลูกเสือยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเงินจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th