ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ศธจ.เชียงราย มอบแนวทางการดำเนินงาน รร.เอกชนนอกระบบในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

วันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนนอกระบบจังหวัดเชียงราย ผู้เข้าประชุมจำนวน 70 คน ณ โรงแรมไดมอนด์ปาร์ค อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชนนอกระบบสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ ผู้เรียนได้รับ การส่งเสริมพัฒนาการอย่างเต็มศักยภาพ รวมถึงให้ผู้บริหารโรงเรียนและครู / เจ้าหน้าที่โรงเรียนที่ปฏิบัติงานของโรงเรียนเอกชนนอกระบบดำเนินงานของโรงเรียนให้ถูกต้อง สอดคล้องกับกฎหมาย นโยบายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีหน้าที่ในการกำหนดยุทธศาสตร์และบทบาทการพัฒนาภาคต่าง ๆ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้อง กับทิศทางการพัฒนาประเทศ กำหนดทิศทางการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการในระดับภูมิภาคหรือจังหวัด แปลงยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในระดับภาค และจังหวัดที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด และพัฒนาด้านอื่น 1 ตามศักยภาพและโอกาสของบุคคลและชุมชน ในแต่ละพื้นที่และพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในพื้นที่ที่รับผิดชอบและที่สำคัญ คือมีหน้าที่กำกับดูแลเร่งรัดติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของหน่วยงานการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ การประชุม ผู้บริหารโรงเรียนนอกระบบ

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th