ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

องคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

วันนี้ (14 ธ.ค. 66) เวลา 11.00 น. พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะจากส่วนกลาง ไปตรวจเยี่ยมพบปะพูดคุยกับคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 (เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมี นายอำเภอเชียงแสน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โอกาสนี้ นายอนวัช อุ่นกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15 ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งแบบประจำและไป-กลับ รวมแล้ว 1,360 คน การดำเนินงานที่น่าสนใจ อาทิ การขับเคลื่อนวิถีราชประชานุเคราะห์ : จงรักภักดี มีคุณธรรมน้อมนำแนวทางพระราชดำริ โดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่สำคัญคือ โรงเรียนศาสตร์พระราชา วิทยาเขตกู่เต้า เป็นฐานเรียนรู้ให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย : โรงเรียนแห่งความสุข ปลอดภัย สะอาด น่ายล เป็นต้น ปีการศึกษาที่ผ่านมานักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกาาปีที่ 6 ศึกษาต่อระดับอาชีวศึกษา 25 คน ระดับอุดมศึกษา 116 คน โรงเรียนนายสิบทหารบก 2 คน และประกอบอาชีพควบคู่กับการเรียน 22 คน จากนั้นเวลา 14.30 น. พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะจากส่วนกลางไปตรวจเยี่ยมพบปะพูดคุยกับคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 62 อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ซึ่งโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 62 เดิมชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน เปลี่ยนชื่อมาเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 62 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมามีนายนวกฤษต์ ปวนรัตน์ เป็นผู้อำนวยการ จัดการศึกษาแบบโรงเรียนประจำมีการเรียนการสอนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 มีนักเรียนจำนวน 757 คน โรงเรียนได้มีการจัดการเรียนการสอน ด้านวิชาการ การงานอาชีพ มีแหล่งเรียนรู้เสริมทักษะชีวิตให้นักเรียน อาทิ ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง, ฐานการเรียนรู้กิจกรรมพระราชดำริ ซึ่งมีกิจกรรมเครื่องเงินและการเจียระไนพลอยพระราชทาน และมีฐานการเรียนรู้ ดีดอยคาเฟ่ เปิดจำหน่ายเครื่องดื่ม อาหารคาว-หวานภายในโรงเรียน โอกาสนี้ นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ร่วม รับการตรวจเยี่ยม ทั้ง 2 พื้นที่ของโรงเรียน

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th