ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ตรวจเยี่ยมและประชุมหารือรับฟังความต้องการพัฒนา ด้านกายภาพของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

นายวุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นตัวแทนร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในโอกาสที่ พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาด้านกายภาพแก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ในคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา และคณะสมาชิกวุฒิสภา มีกำหนดการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและ ประชุมหารือรับฟังความต้องการด้านกายภาพของ โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมี นายปราโมทย์ ธิศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชีรยงราย เขต 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านแซววิทยาคม ร่วมให้การต้อนรับ

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th