ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

"แก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนฯ"

&&& นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาและแก้ไขปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรของเด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวขึ้้นต้นด้วยตัวอักษา G จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมดอยช้าง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย โดยมีตัวแทนจากสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย , พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย, ตัวแทน ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1-4, ตัวแทน ผอ.สพม.เชียงราย, ตัวแทนประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย, ตัวแทน ผอ.กศน.จังหวัดเชียงราย และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม สืบเนื่องจาก กระทรวงศึกษาธิการได้จัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2548 โดยได้ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยรวมกลุ่มชาติพันธ์ุ เพื่อเป็นการเปิดกว้างให้ทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยสามารถเข้าเรียนได้โดยไม่จำกัดประเภทหรือพื้นที่การศึกษา พร้อมทั้งงบประมาณอุดหนุนค่าใช้จ่ายให้แก่สถานศึกษาที่จัดการศึกษาให้แก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ