การจัดการความรู้ [KM]

  • รายการการจัดการองค์ความรู้ (KM) ประจำปี 

#
สรุปองค์ความรู้
รายการองค์ความรู้
รายละเอียด
วันที่สรุปองค์ความรู้
1  สุขกาย สุขใจ ฉบับวัยทำงาน สรุปผลการเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองของนางกุลจิรา บัวผัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 2024-07-10
2  จริยธรรมในการทำงานและการบริหารคน สรุปผลการเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองของนายคมสัน บุญตั้ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 2024-07-10
3  การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สรุปผลการเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองของนางเสาร์วลักษณ์ นันชัยบัว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 2024-07-10
4  Google Tools เพื่อการพัฒนางาน สรุปผลการเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองของนางวรุณี แก้วสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 2024-07-08
5  Google Tools เพื่อการพัฒนางาน สรุปผลการเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองของนางสาวสุภาวดี ตันใจ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 2024-07-10
6  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สรุปผลการเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองของนางสุรินทร์ รุดเครือ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 2024-07-10
7  การบริหารทรัพยากรบุคคล สรุปผลการเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองของนางสาวปาลิตา ชำนาญกิจ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 2024-07-05
8  การสร้าง Growth Mindset เพื่อผลสำเร็จของชีวิตและงาน สรุปผลการเข้ารับการอบรมพัฒนาตนเองของนางดวงคิด จรเอ้กา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 2024-07-02
9  การสร้างเกียรติบัตรออนไลน์ ด้วย Google Forms, Sheets และ Slides การสร้างเกียรติบัตรออนไลน์ ด้วย Google Forms, Sheets และ Slides 2024-06-03
10  องค์ความรู้ การขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ องค์ความรู้ การขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ 2024-06-03
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th