หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทัพยากรบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทัพยากรบุคคล

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ศธจ.เชียงราย - นางเกษณี สีไพร 12 กรกฎาคม 2565
2  การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร - นางเกษณี สีไพร 10 กรกฎาคม 2565
3  รายงานการติดตามการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน - นางเกษณี สีไพร 10 กรกฎาคม 2565
4  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2564 - นางเกษณี สีไพร 10 กรกฎาคม 2565
5  หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร นางเกษณี สีไพร 15 เมษายน 2565
6  หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร - นางเกษณี สีไพร 15 เมษายน 2565
7  หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร นางเกษณี สีไพร 15 เมษายน 2565
8  หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏฺิบัติงานบุคลากร - นางเกษณี สีไพร 15 เมษายน 2565
9  การพัฒนาบุคลากร 2565 นางเกษณี สีไพร 15 เมษายน 2565
10  นโยบายการบริหารงานบุคคล ปี พ.ศ. 2565 - นางเกษณี สีไพร 15 เมษายน 2565
11  หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญและกำลังใจ นางเกษณี สีไพร 15 เมษายน 2565
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ