หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทัพยากรบุคคล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทัพยากรบุคคล

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  ประกาศหลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก-2565 - นางเกษณี สีไพร 15 เมษายน 2565
2  กฎ-ก.พ.-ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย-พ.ศ.2556 - นางเกษณี สีไพร 15 เมษายน 2565
3   หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร - นางเกษณี สีไพร 15 เมษายน 2565
4  เกณฑ์การพัฒนาบุลากรสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ - นางเกษณี สีไพร 15 เมษายน 2565
5  การพัฒนาบุคลากร 2565 - นางเกษณี สีไพร 15 เมษายน 2565
6   หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร - นางเกษณี สีไพร 15 เมษายน 2565
7  หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร - นางเกษณี สีไพร 15 เมษายน 2565
8  ว29/2560 หลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 14 เมษายน 2565
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ