แบบฟอร์มด้านนโยบายและแผน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการแบบฟอร์มด้านนโยบายและแผน

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  รายงานผลการดำเนินงาน ศธจ.ชร 2562 นายไกรพงษ์ จินดาคำ 4 กุมภาพันธ์ 2564
2  รายงานผลการดำเนินงาน ศธจ.ชร 2563 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 4 กุมภาพันธ์ 2564
3  แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2563-2565) จังหวัดเชียงราย (ฉบับทบทวน) - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 24 มิถุนายน 2563
4  รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาส 2) - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 24 มิถุนายน 2563
5  แบบขอใช้บริการทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ศธจ.เชียงราย - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 4 มกราคม 2562
6  แบบฟอร์มการเขียนโครงการ แผนงานพื้นฐานและแผนงานบูรณาการ ของ ศธจ.เชียงราย ปี 2562 นายไกรพงษ์ จินดาคำ 24 ธันวาคม 2561
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ