แผนยุทธศาสตร์ / แผนพัฒนาหน่วยงาน / แผนต่างๆ

  • รายการแผนยุทธศาสตร์ / แผนพัฒนาหน่วยงาน / แผนต่างๆ ประจำปี 2566

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย 2566-2570 - นางรัตติกาล สุดใจ 11 กรกฎาคม 2566
2  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย 2563-2565 ฉบับทบทวน - นางรัตติกาล สุดใจ 11 กรกฎาคม 2566
3  แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดเชียงราย 2560-2564 - นางรัตติกาล สุดใจ 11 กรกฎาคม 2566
4  แผนพัฒนาจังหวัดเชียงราย พ.ศ.2566-2570 - นางรัตติกาล สุดใจ 11 กรกฎาคม 2566
5  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 พ.ศ.2566-2570 - นางรัตติกาล สุดใจ 11 กรกฎาคม 2566
6  เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค พ.ศ.2566-2570 - นางรัตติกาล สุดใจ 11 กรกฎาคม 2566
7  แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2566-2570 - นางรัตติกาล สุดใจ 11 กรกฎาคม 2566
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก)
ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th