สถานที่พัก โรงเรียนแม่จันวิทยาคม


ชนิดกีฬาสนามแข่งขัน
ซอฟท์บอล โรงเรียนบ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
ซอฟท์บอล โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
บาสเกตบอล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ฟันดาบสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
หมากล้อม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โรงเรียนแม่จันวิทยาคมที่อยู่ 65 ถนน พหลโยธิน ตำบล ป่าซาง อำเภอ แม่จัน เชียงราย 57110 :: Website http://www.mwk.ac.th/