สถานที่พัก โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม


ชนิดกีฬาสนามแข่งขัน
รักบี้ฟุตบอล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
เพาะกาย เซนทรัล เชียงราย
โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมที่อยู่ 159 ถนนบรรพปราการ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย :: Website http://www.samakkhi.ac.th/