ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

"เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพ"

&&& ...นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม การจัดกิจกรรมพบปะหารือข้อราชการ "สภากาแฟ" ครั้งที่ 9 ปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย สืบเนื่องจากจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ กระทรวงศึกษาธิการ จังหวัดเชียงรายและกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จังหวัดเชียงรายเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมพบปะหารือข้อราชการ "สภากาแฟ" ครัั้งที่ 9 ปีงบประมาณ2565 โดยมีหน่วยงานซึ่งเป็นผู้บริหาร/ตัวแทน กระทรวงศึกษาธิการฯ , กระทรวงอุดมศึกษาฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรม ด้านพิธีการ และเรื่องที่ต้องดำเนินการให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยในที่ประชุมมีมติให้จัดในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ