ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

7/7/2565 " การคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับปฐมวัย (Best Practices)"

???? นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการ "การ ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565" โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนภายในจังหวัดเชียงราย เพื่อขับเคลื่อน แนวนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน อันจะส่งผลต่อ การยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษาในจังหวัดเชียงราย และทำการคัดเลือกวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับจังหวัด วัตถุประสงค์ มีดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับ จังหวัดเชียงรายให้มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยที่กำหนดไว้โดย บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ปฐมวัยในจังหวัดเชียงราย 2. เพื่อขยายผล และต่อยอดการดำเนินงานเกี่ยวกับการนำผลงานวิจัย นวัตกรรม รูปแบบ/แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) เกี่ยวกับการจัด การศึกษาปฐมวัยไปสู่หน่วยงาน/สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้ ครอบคลุมและทั่วถึงมากขึ้น 3. เพื่อหาตัวแทนวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับจังหวัด (Best Practices) ผู้เข้าร่วมคัดเลือก มีดังนี้ 1. คณะกรรมการจำนวน 10 ท่าน 2. ผู้ร่วมประเมินจากผู้แทนโรงเรียนเอกชนในสังกัด จำนวน 33 คน ????โอกาสนี้ นายวัลลภ ไม้จำปา ได้มอบเกียรติบัตรให้คณะกรรมการตัดสินการประกวด ณ โรงอรมลักษวรรณรีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ