ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

"ประกันคุณภาพ"

&&&... นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรม : การจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAP) ในระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR) โอกาสนี้ นางจินดา กำลังประสิทธิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินการโครงการฯ ในจังหวัดเชียงราย ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ