Dashboard

จำนวนผลงานแต่ละประเภท
จำนวนผลงานแยกตามสังกัด

สังกัด/สถานศึกษา/หน่วยงาน ชื่อผลงาน ประเภท/ลักษณะ คำอธิบาย/เนื้อหา เจ้าของผลงาน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษา

การพัฒนาหลักสูตรโรงเรียนขนาดเล็ก
วันเวลาที่เผยแพร่ 2021-03-25 16:41:03
นวัตกรรมทางการศึกษา
ด้านการจัดการเรียนรู้
test
เอกสารฉบับเต็ม
นายทดสอบ ทดสอบ