เอกสารด้านการเงิน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการเอกสารด้านการเงิน

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  รายงานการกำกับ ติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 29 มิถุนายน 2563
2  แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 63 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 29 มิถุนายน 2563
3  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 9 สิงหาคม 2562
4  รายงานการเดินทางไปราชการ - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 6 มีนาคม 2561
5  สัญญายืมเงิน - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 6 มีนาคม 2561
6  แบบฟอร์มค่าล่วงเวลา - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 6 มีนาคม 2561
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ